Πολιτική Απορρήτου της Primetel

1. Εισαγωγή

1.1. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου (η «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Primetel PLC (»Primetel» ή » «Εμείς») θα χειρίζεται οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχονται στην ή μέσω της ιστοσελίδας της Primetel (η «Ιστοσελίδα») από τους συνδρομητές ή επισκέπτες της Ιστοσελίδας (οι «Επισκέπτες» ή «Εσείς»).

1.2. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το πώς χρησιμοποιούνται οι προσωπικές πληροφορίες μέσω του διαδικτύου και για αυτό το λόγο δεσμευόμαστε για την προστασία, το σεβασμό και τη διαφύλαξη του απορρήτου όλων των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να επιλέξετε ή να σας ζητηθεί να μας παρέχετε μέσω της Ιστοσελίδας. Η Primetel θα διαχειρίζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του 2001, Νόμος 138(Ι)/2001, (ο «Νόμος») και θα χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών και θα τις διατηρεί ως εμπιστευτικές.

1.3. Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας μας παρέχει πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, τον τύπο προγράμματος περιήγησης, το χρόνο πρόσβασης και τη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση (URL), οι οποίες συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

1.4. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με αυτή τη πολιτική και δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies από εμάς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής.

2. Προσωπικά Στοιχεία που Συλλέγονται

Κατά τη διάρκεια της χρήσης της Ιστοσελίδας μας μπορείτε να επιλέξετε ή στην πορεία μιας υπηρεσίας της Ιστοσελίδας μας μπορεί να σας ζητηθεί να μας δώσετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα ( «Προσωπικά Δεδομένα» ), όπως:
2.1. Όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
2.2. Πληροφορίες πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και κωδικού υποκαταστήματος ή άλλων τραπεζικών πληροφοριών,
2.3. Πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σας ή τη συνδρομή σας με εμάς, όπως ημερομηνίες πληρωμής οφειλών και εισπράξεων, πληροφορίες σχετικά με την ανανέωση χρόνου ομιλίας, συνδρομητικές υπηρεσίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με το λογαριασμό σας,
2.4. Δεδομένα κλήσεων σε περίπτωση που ο Επισκέπτης είναι συνδρομητής της Primetel,
2.5. Κωδικούς πρόσβασης, που σας έχουν δοθεί από την Primetel κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών,
2.6. Το επίπεδο των Υπηρεσιών που λαμβάνετε,
2.7. Την ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της περιήγησης σας στο διαδίκτυο και την κατά προσέγγιση θέση σας την ώρα της περιήγησης.

3. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται ή συλλέγονται από την Primetel μέσω της ιστοσελίδας της, θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική ή στις σχετικές σελίδες της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για:
3.1. Παροχή στους επισκέπτες προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν μέσω της Ιστοσελίδας,
3.2. Αποστολή καταστάσεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμών στους Επισκέπτες και συλλογή πληρωμών από αυτούς,
3.3. Αποστολή διαφημιστικών υλικών ή πληροφοριών μέσω μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου, προκειμένου να ενημερώνει τους επισκέπτες για τυχόν προσφορές, νέα, αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις, διαγωνισμούς ή εξελίξεις, υπό την προϋπόθεση ότι ο Επισκέπτης έχει δώσει προηγουμένως την γραπτή συγκατάθεσή του στην Primetel για να λαμβάνει τέτοιες πληροφορίες,
3.4. Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γνωστοποιήσεων που οι επισκέπτες έχουν ζητήσει,
3.5. Απάντηση σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες των Επισκεπτών σχετικά με το δίκτυο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Primetel,
3.6. Κατανόηση για το πώς οι Επισκέπτες χρησιμοποιούν το δίκτυο της Primetel, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της προκειμένου η Primetel να αναπτύξει νέες προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες και να βελτιώσει τη διάταξη της Ιστοσελίδας για να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες μας είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμες και ευχάριστες,
3.7. Επικοινωνία με τους επισκέπτες, προκειμένου να τους καλέσει να αποτελέσουν μέρος της επιτροπής των καταναλωτών ή ερευνητικών ομάδων της Primetel για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, σε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι συνδρομητής της Primetel,
3.8. Ανίχνευση και πρόληψη της απάτης ή άλλων εγκλημάτων, την ανάκτηση των χρεών ή εντοπισμός όσων έχουν ανεξόφλητα υπόλοιπα με την Primetel.

4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

4.1. Η Primetel δεν θα διαθέσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα προς οποιοδήποτε τρίτο, εκτός εάν επιτρέπεται ή απαιτείται να το πράξει από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν προτίθεται ούτε και θα πωλήσει ή μεταβιβάσει οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
4.2. Η Primetel θα αποθηκεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται από το Νόμο. Εάν δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση, τα Προσωπικά Δεδομένα θα παραμείνουν αποθηκευμένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα η Primetel κατά την κρίση της κρίνει σκόπιμο. .
4.3. Στην περίπτωση που η Primetel επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα, για τα οποία απαιτείται η συγκατάθεση των Επισκεπτών, θα πρέπει να ζητηθεί η ρητή ή γραπτή συγκατάθεση τους.
4.4. Στην περίπτωση που η Primeτel επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα, για τα οποία απαιτείται η άδεια του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τέτοια άδεια θα πρέπει να χορηγείται πριν πραγματοποιηθεί η οποιαδήποτε επεξεργασία.

5. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η Primetel διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας την τροποποιημένη πολιτική στην Ιστοσελίδα της. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η τρέχουσα έκδοση θα εφαρμόζεται κάθε φορά που γίνεται χρήση της Ιστοσελίδας.

6. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια

Αυτή η πολιτική θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

7. Διάφορα

7.1. Αυτή η Πολιτική δεν έχει ως στόχο και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα σε ή για λογαριασμό οποιουδήποτε μέρους.
7.2. Αυτή η Πολιτική εφαρμόζεται μόνο στην Ιστοσελίδα της Primetel PLC και όχι στις Ιστοσελίδες άλλων οργανισμών για τους οποίους παρέχουμε συνδέσμους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις Πολιτικές Απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών.