Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσίας PrimeTel WiFi PrimeTel

1.Ορισμοί

«Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις» ή «Όρους» σημαίνει τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις παροχής της Υπηρεσίας. «Διαδίκτυο» σημαίνει το παγκόσμιο δίκτυο δεδομένων που περιλαμβάνει διασυνδεδεμένα δίκτυα με την χρήση TCP/IP («Πρωτόκολλο Ρύθμισης Μεταβιβάσεων/Διακτυδιακό Πρωτόκολλο»). «Εξοπλισμός» σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή (κινητό τηλέφωνο, προσωπικός υπολογιστής ή άλλος εξοπλισμός) που χρησιμοποιεί ο Πελάτης για να μπορεί να έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε ορισμένες άλλες υπηρεσίες. «Επίτροπος» σημαίνει τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. «Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες στην Κύπρο είναι ανοικτές για εξυπηρέτηση του κοινού. Οπουδήποτε συναντάται η λέξη «ημέρα» θα σημαίνει Εργάσιμη Ημέρα. «Εταιρεία» σημαίνει την εταιρεία ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την επωνυμία PrimeTel PLC εγγεγραμμένη στην Κύπρο σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 και αδειοδοτημένη βάση του Νόμου. «Νόμος» σημαίνει τον περί Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004, Ν. 112(Ι)/2004 όπως εκάστοτε ισχύει και περιλαμβάνει οποιοδήποτε νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. «Πελάτης» σημαίνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία σύμφωνα με τους Όρους. «Τοποθεσίες» σημαίνει ασύρματα σημεία πρόσβασης για την σύνδεση στο Διαδίκτυο. «Υπηρεσία» σημαίνει η Υπηρεσία PrimeTel WiFi που παρέχεται στον Πελάτη από την Εταιρεία σύμφωνα με τους Όρους. «Υπηρεσία PrimeTel WiFi» σημαίνει η υπηρεσία ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης που παρέχεται από την Εταιρεία στις Τοποθεσίες και επιτρέπει στον Πελάτη να έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. «ΚΩΔΙΚΟΣ» σημαίνει τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης του Πελάτη ή κωδικό πρόσβασης του Πελάτη που η Εταιρεία δίνει στον Πελάτη.

2.Αποδοχή

2.1 Η παροχή Υπηρεσίας αρχίζει με την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Ο Πελάτης, πριν συνδεθεί με την Υπηρεσία, αποδέχεται τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις επιλέγοντας το κουτάκι «Αποδέχομαι ότι η χρήση της Υπηρεσίας υπόκειται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις».

2.2 Επιλέγοντας την αποδοχή των Όρων ο Πελάτης θεωρείται ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί να δεσμευτεί με τους Όρους.

3.Παροχή Υπηρεσιών

3.1 Η Εταιρεία διασφαλίζει σύνδεση με την Υπηρεσία μόνο στις Τοποθεσίες οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας wifi.primetel.com.cy.

3.2 Η παροχή της Υπηρεσίας δεν είναι διαθέσιμη εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3.3 Ο Πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται ότι η χρήση της Υπηρεσίας είναι νόμιμη και είναι υπεύθυνος για αυτή την χρήση.

3.4 Η παροχή για την σύνδεση με την Υπηρεσία γίνεται από την Εταιρεία αφού πρώτα ο Πελάτης έχει καταβάλει το προκαθορισμένο ποσό που απαιτείται.

3.5 Η παροχή της Υπηρεσίας από την Εταιρεία είναι μόνο προς τον Πελάτη. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά επιχείρησης, εμπορίου ή επαγγέλματος ή άλλως πως από τη μη ορθή χρήση της Υπηρεσίας.

3.6 Σε περίπτωση που ο Εξοπλισμός δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να χρησιμοποιηθεί για την χρήση της Υπηρεσίας η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να λάβει οποιαδήποτε μέτρα για να το φτιάξει.

3.7 Η μεταπώληση ή η εκχώρηση της εκχώρηση της Υπηρεσίας απαγορεύεται.

4.Χρεώσεις και Διάρκεια

4.1 Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει τον χρόνο σύνδεσης είτε μέσω του συστήματος πληρωμής της Εταιρείας ή της JCC Payment Systems Ltd ή οποιουδήποτε τρίτου που παρέχει τέτοια ή παρόμοια υπηρεσία χρησιμοποιώντας την πιστωτική του κάρτα είτε μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου. Μετά την αγορά χρόνου σύνδεσης αυτή δεν μπορεί να ακυρωθεί ούτε να επιστραφεί οποιοδήποτε ποσό.

4.2 Εάν η Εταιρεία έχει εύλογες αμφιβολίες για τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη ή ότι η πληρωμή είναι δόλια, τότε η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή ή/και να ζητήσει νέα μέθοδο πληρωμής, με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας και την πρόληψη της απάτης.

4.3 Η Εταιρεία θα δημοσιεύει αναλυτικό κατάλογο των εκάστοτε ισχύων χρεώσεων της ιστοσελίδας της wifi.primetel.com.cy.

4.4 Η διαφοροποίηση των χρεώσεων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Νοείται ότι οποιαδήποτε διαφοροποίηση στις χρεώσεις θα ισχύει για τον Πελάτη τριάντα (30) ημέρες μετά που οι διαφοροποιημένες χρεώσεις θα κοινοποιηθούν και/ή γνωστοποιηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας της wifi.primetel.com.cy. Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε διαφοροποίηση των χρεώσεων δεν θα αποτελεί τροποποίηση των Όρων.

5.Ασφάλεια

5.1 Ο Πελάτης θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια του συστήματος και του Εξοπλισμού και για κάθε παράβαση, ή αναρμόδια χρήση τους ή γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών.

5.2 Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η ακεραιότητα, γνησιότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, δεδομένων και αρχείων που ο Πελάτης ενδέχεται να ανταλλάξει στο Διαδίκτυο γνωστοποιηθούν.

5.3 Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε πληροφορία που ο Πελάτης ανταλλάσει μέσω της Υπηρεσίας.

5.4 Για σκοπούς εσωτερικής λειτουργίας ή εκπαίδευσης, η Εταιρεία μπορεί να καταγράψει και να κρατήσει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες χρήσης της Υπηρεσίας από τον Πελάτη. Η Εταιρεία θα ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τους Όρους.

5.5 Ο Πελάτης με την αποδοχή των Όρων δηλώνει ότι έλαβε γνώση ότι η Εταιρεία διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων και συγκατατίθεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες του Νόμου Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) του 2001, Ν. 138(Ι)/2001.

6.Χρήση Διαδικτύου

6.1 Εάν ο Πελάτης χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο με τρόπο που πιθανόν να επηρεάσει την ομαλή χρήση της Υπηρεσίας από άλλους χρήστες αποτελεί κατάχρηση της Υπηρεσίας για την οποία ο Πελάτης μπορεί να διωχθεί ποινικά και/ή να αποτελέσει αστικό αδίκημα.

7. ΚΩΔΙΚΟΣ

7.1 Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του Κωδικού και σε περίπτωση αποκάλυψης ή χρησιμοποίησης του από τρίτους χωρίς την συγκατάθεσή του υποχρεούται όπως το αναφέρει άμεσα στην Εταιρεία.

7.2 Ο Κωδικός τίθεται σε ισχύ από την στιγμή της ενεργοποίησής του και διαρκεί βάσει του προκαθορισμένου χρόνου αγοράς.

7.3 Επιστροφές γίνονται μόνο στην περίπτωση που o Κωδικός ο οποίος δόθηκε στον Πελάτη δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου.

8.Αποκλεισμός Ευθύνης

8.1 Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα έχει για παραβίαση της Όρους εξαιτίας ανωτέρας βίας, θεϊκής πράξης, πυρκαγιάς, σεισμού, πολέμου, τρομοκρατίας, θεομηνίας, πλημμύρας, πολιτικών διαταραχών, απεργιών ή ανταπεργιών, οχλαγωγίας, κυβερνητικής ενέργειας ή διοικητικής πράξης, νομοθεσίας ή οποιασδήποτε τεχνικής βλάβης ή διακοπής ή βλάβης στο σταθερό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας πέραν του ελέγχου της Εταιρείας.

8.2 Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά και/ή βλάβη υποστεί ο Πελάτης και/ή οποιοσδήποτε τρίτος από την προσωρινή και/ή μόνιμη διακοπή της Υπηρεσίας.

8.3 Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η παροχή της Υπηρεσίας θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλισμένη, χωρίς λάθη ή ότι η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη καθ’ οιονδήποτε χρόνο ή τοποθεσία.

8.4 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλεια εργασιών, απώλεια χρήσης, διακοπή εργασιών, ή οποιαδήποτε άλλε έμμεση, ειδική, συμπτωματική ή περιστατική ζημιά οποιασδήποτε μορφής δυνατόν να προκληθεί από την διακοπή της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, διακοπής λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη ή για τεχνικούς λόγους ή για σκοπούς συντήρησης ή αναβάθμισης της Υπηρεσίας.

8.5 Σε περίπτωση διακοπής και/ή αναστολής της Υπηρεσίας για τεχνικούς λόγους ή λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης, η Εταιρεία θα δίδει σχετική προειδοποίηση στον Πελάτη νοουμένου ότι κάτι τέτοιο είναι πρακτικά εφικτό και θα καταβάλει προσπάθεια αποκατάστασης της Υπηρεσίας το συντομότερο δυνατό.

8.6 Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που ο Συνδρομητής χρησιμοποιεί την Υπηρεσία κατά τρόπο προσβλητικό, καταχρηστικό, άτιμο, άσεμνο, ενοχλητικό και γενικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο οποίος αντίκειται στα χρηστά ήθη και/ή στην νομοθεσία και/ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

8.7 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαφήμιση, προϊόντα, υπηρεσίες, προγράμματα ή άλλο υλικό το οποίο διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας ή για οποιαδήποτε απαίτηση η οποία συνδέεται με την Υπηρεσία ή τη χρήση ή το περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

8.8 Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πλοήγηση του Πελάτη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο και/ή ιστοσελίδα και/ή διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου μέσω της Υπηρεσίας.

9.Τροποποίηση / Αναθεώρηση

9.1 Η παροχή της Υπηρεσίας υπόκειται στην πολιτική, πρακτική και διαδικασίες της Εταιρείας.

9.2 Η Εταιρεία δικαιούται, να προβεί σε τροποποίηση και/ή αναθεώρηση των Όρων εάν τούτο επιβάλλεται από την τροποποίηση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού ή μετά από διατάγματα ή οδηγίες οποιασδήποτε ρυθμιστικής, δικαστικής, κυβερνητικής ή άλλης αρμόδιας Αρχής ή αν η Εταιρεία κρίνει κατά την απόλυτη της κρίση ότι αυτό απαιτείται για σκοπούς διατήρησης ή βελτίωσης της Υπηρεσίας ή για την καλύτερη και/ή αποδοτικότερη λειτουργία της Εταιρείας, ή για σκοπούς ομοιόμορφης και ίσης μεταχείρισης όλων των πελατών της.

9.3 Οποιαδήποτε τροποποίηση και/ή αναθεώρηση θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.prime-tel.com ή στον ημερήσιο τύπο και θα ισχύει από την ημερομηνία που καθορίζεται από την Εταιρεία.

10. Δίκαιο / Δικαιοδοσία / Επίλυση Διαφορών

10.1 Οι Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

10.2 Δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει δυνάμει των Όρων θα έχουν τα αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

10.3 Ανεξάρτητα από τον όρο 10.2 ο Πελάτης δικαιούται να αποταθεί στον Επίτροπο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας προκύψει δυνάμει των Όρων.

10.4 Όλοι οι Όροι είναι ουσιώδεις και παράβαση οποιουδήποτε όρου είναι ουσιώδης και δίδει το δικαίωμα στο αναίτιο μέρος αξιώσεως νομίμων αποζημιώσεων.